Algemene Voorwaarden:
Algemene Voorwaarden voor gebruikers van scandinavie-overtocht.nl. scandinavie-overtocht.nl via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de scandinavie-overtocht.nl.
scandinavie-overtocht.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op scandinavie-overtocht.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
scandinavie-overtocht.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
Algemene Voorwaarden voor klanten van scandinavie-overtocht.nl
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen scandinavie-overtocht.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die scandinavie-overtocht.nl doet.
2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij EngelandOvertocht.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door scandinavie-overtocht.nl.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen scandinavie-overtocht.nl en de klant en alle aanbiedingen van scandinavie-overtocht.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij scandinavie-overtocht.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan scandinavie-overtocht.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan EngelandOvertocht.nl worden doorgegeven op de manier die scandinavie-overtocht.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij scandinavie-overtocht.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Rechten van derden
Klant garandeert scandinavie-overtocht.nl dat de opdracht die klant aan scandinavie-overtocht.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
8. Wijziging Algemene Voorwaarden
scandinavie-overtocht.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van scandinavie-overtocht.nl is daarvoor afdoende. Het is aan scandinavie-overtocht.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.